Digital legitimering overfor Moltzau Revisjon AS eller Moltzau Regnskap AS

I henhold til norsk lov er vi pålagt å utføre kundekontroll før vi påtar oss et oppdrag for nye kunder og ved endring i roller i eksisterende kundeforhold.
Vi har valgt å gjøre denne kontrollen i utgangspunktet elektronisk og ved bruk av BankID.

Kundekontrollen omfatter registrering og kontroll av opplysninger om selskapet, legitimering av kundens berettigede representant, registrering av reelle rettighetshavere og om representanten er en politisk eksponert person.

For de som ikke har elektronisk ID må vi motta legitmasjon på annet måte, enten ved personlig oppmøte hos oss eller ved å sende over bekreftet legitimasjon fra f.eks politi eller annet revisjon- eller regnskapskontor.

Etter å ha åpnet riktig skjema for digital legitimering, gjør følgende:

Kun legitimasjon av person:

 1. Fyll ut infomasjon om deg selv som det blir spurt om. Du må også angi om du (eller en nærstående) er å anse som en politisk eksponert person (PEP)
 2. Under "kontaktperson" legger du inn navnet på medarbeideren hos oss som skal ha oversendt den digitale legitimeringen. Er du usikker på hvem dette er, la feltet stå åpent.
 3. Signer med BankID. Vent på bekreftelse om "Fullført". 

Legitmasjon av person åpnes her

Kontroll av foretak/reelle rettighetshavere: 

 1. Fyll inn organisasjonsnummer (firmanavn og adresse kommer da automatisk). Kontroller at det blir godkjent med grønn hake.
 2. (Hvis selskapet er nystiftet og organisasjonsnummer ikke foreligger, må firmanavn og adresse legges inn manuelt.)
 3. Klikk "Hent firmaattest fra BRREG". Vent på grønn godkjenthake
 4. Så skal det opplyses om alle som er reelle rettighetshavere. Dette er de som er aksjonærer (minst 25 %), styremedlemmer og daglig leder. Angi i feltet "Grunnlag" om rollen som enten aksjonær, styremedlem, daglig leder eller en kombinasjon. Du må også angi om personen er å anse som en politisk eksponert person (PEP)
 5. Legitimering gjøres til slutt av den som representerer selskapet. Her fylles ut informasjon om deg.
 6. Under "kontaktperson" legger du inn navnet på medarbeideren hos oss som skal ha oversendt den digitale legitimeringen. Er du usikker på hvem dette er, la feltet stå åpent.
 7. Signer med Bankid. Vent på bekreftelse om "Fullført"

Kontroll av foretak/reelle rettighetshavere åpnes her

Hva er en PEP-person?

I Norge er følgende å anse som PEP-person:

 • Kongen
 • Statsråd
 • Statssekretær
 • Stortingsrepresentant (inkl vararepresentant)
 • Høyesterettsdommer
 • Lagdommer (ikke lekdommer/meddommer)
 • Styremedlem i Riksrevisjonen, Revisjonsdomstol eller Sentralbanken (Norges Bank)
 • Medlem av styrende organ i politisk parti (hovedstyre eller tilsvarende)
 • Ambassadør
 • Militær av høyere rang (general/admiral, generalløytnant/viseadmiral, generalmajor/kontreadmiral)
 • Medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i et statlig foretak
 • Direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i en internasjonal organisasjon (FN, EU, Nato, WTO, etc)
 • (Kommunepolitikere er altså ikke å anse som PEP)

 Som nærstående menes her:

 • Foreldre
 • Ektefelle/samboer/registrert partner
 • Barn/adoptivbarn
 • Svigerbarn
 • (ikke svigerforeldre)
 • (Ikke søsken)

Har du BankID på mobil og får ikke signert? Da har du ikke aktivert såkalt "BankID på mobil OTP". Du må da oppgradere din BankID på mobil-løsning til å støtte signering av PDF-dokumenter. Ta kontakt med din bank om dette. Det er også mulig å bruke personlig passord i slike tilfeller.